RS Mladotice – Rekreační řád

Rekreační řád – RS MLADOTICE

Během pobytu je rekreant povinen se řídit těmito pokyny :

 • Při nástupu do RS se rekreant řádně prokáže vedoucímu střediska občanským průkazem a poukazem k pobytu ve středisku. Děti se prokáží průkazem pojištěnce.
 • Při nástupu je nutné řádně dle seznamu převzít veškeré vybavení chaty. Případné závady neprodleně hlásit vedoucímu střediska nebo je zapsat do knihy, která je k disposici v jídelně.
 • Stanování a kempování je možné pouze na vyhrazeném místě po zaplacení poplatků u ved. RS
 • Parkování motorových vozidel mimo vymezený prostor je v celém areálu RS zakázán.
 • Všem osobám, které nejsou účastníky rekreace, je do zařízení sloužícímu k rekreaci vstup přísně zakázán, s výjimkou restaurace. Případné návštěvy jsou povinné se hlásit u vedoucího RS.
 • Pobyt psů, koček a jiných domácích zvířat je v RS řízen zvláštními pokyny.
 • Strava je podávána v jídelně RS následovně :
  snídaně 07,30 – 08,00 hod.
  oběd 12,00 – 12,30 hod.
  večeře 18,00 – 18,30 hod.

  V případě celodenního výletu rekreanta, je nutno nepřítomnost nahlásit nejméně 1 den předem, vedoucímu RS a požádat o vydání náhradní stravy.

 • Restaurace v areálu RS slouží jak rekreantům, tak i ostatním návštěvníkům. Provoz restaurace nesmí narušovat klid a chod RS.
 • Umývárny jsou rekreantům k disposici ráno od 06,00 – 08,30 hod a od 17,00 – 21, 30 hod. V jinou dobu je možno využít za poplatek mobilní sprchy vedle sociálky.
 • Používání el. spotřebičů je na chatách omezeno s max. příkonem 400W. Spotřebiče s vyšším příkonem nepoužívejte ( proudová ochrana ).
 • Rekreanti mají možnost si zapůjčit sportovní náčiní, společenské hry a knihy za patřičný poplatek u správce RS.
 • V celém areálu RS je přísný zákaz jakéhokoliv rozdělávání ohně s výjimkou místa tomu určeného.
 • Při pobytu se každý z účastníků rekreace musí chovat tak, aby svým jednáním nerušil ostatní rekreanty hlasitým hlukem. V době od 22,00 do 06,00 hod je ve středisku noční klid, jeho narušování je přísně zakázáno.
 • Rekreant je povinen dodržovat požární řád a ostatní hygienické a bezpečnostní předpisy, neničit zařízení a vybavení střediska, neznečisťovat prostory a okolí, odpadky odkládat do nádob k tomu určených. Rodiče jsou plně odpovědni za chování svých dětí.
 • Při skončení rekreace je účastník povinen předat uklizenou chatu se svěřeným inventářem a lůžkoviny odevzdat vedoucímu RS nebo osobě tomu určené.
 • V případě poškození vybavení RS, které způsobil svým chováním, je účastník rekreace, povinen vzniklou škodu uhradit
 • Případné připomínky, náměty a stížnosti napište laskavě do knihy přání a stížností, která je k disposici v jídelně střediska.
 • Nedodržení výše uvedených pravidel může mít za následek okamžité vyhoštění účastníka rekreace z rekreačního zařízení, bez náhrady.

 

V Bílině, 02.06.2008 Bergerhof Vladimír
ZSOO DB